Privacy verklaring

Privacy Statement Annemarie van den Brink, Psycholoog, Training en Advies

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64099911

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement wil ik u uitleggen hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat:

 • Ik uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in een privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik u uitdrukkelijk toestemming zal vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Ik passende technische maatregelen heb getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik weet wat uw rechten zijn omtrent uw persoonsgegevens, ik die respecteer en u erop kan wijzen.
 • Als praktijkhouder ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy statement, of in algemenere zin, hierover vragen heeft dan hoor ik dat graag. Zie de contactgegevens onderaan dit document.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk
 3. bezoekers van mijn website (www.annemarievdbrink.nl);
 4. (potentiële) opdrachtgevers voor trainingen, congressen, adviesvragen van wie ik persoonsgegevens verwerk.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleiden naar een bepaald persoon (dus niet naar een organisatie, vereniging of bedrijf). Voorbeelden: de contactgegevens van een patiënt, een klant of een potentiële klant / patiënt, contactgegevens van een leverancier, medewerkers enz. We onderscheiden gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens geven feitelijke informatie over een persoon (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht). Bijzondere persoonsgegevens betreft gegevens van gevoelige aard, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Ik verwerk persoonsgegevens, die

 • betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website zijn gegenereerd, zoals het IP-adres.
 • video-opnames met toestemming van betrokkene tijdens sessies;
 • Bij de ingang van Het Poortgebouw wordt gebruik gemaakt van video-camera toezicht. Het beheer hiervan is in handen van het LUMC, die de geldende regelgeving inzake het gebruik van video-bewaking in acht neemt.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen hulpvraag en/of opdracht.

Deze persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier en bewaard conform de regels van de WGBO.

Verwerkers

Ik heb een deel van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan stichting 1np (www.1np.nl) en DataLeaf (www.dataleaf.nl). Zij factureren voor mij en zorgen voor de wettelijke verplichte aanlevering van gegevens aan de zorgverzekering en bijvoorbeeld de NZa. Ik heb met beide instanties een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is om de hierboven genoemde doelen te bereiken.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • De internetomgeving van het AVG-programma (om de privacy van uw gegevens te borgen);
 • Het elektronisch patiëntendossier
 • Het verzorgen van de facturering bij uw verzekering (als u de kosten van de behandeling in rekening wilt brengen bij uw verzekering);
 • Het doen van aangifte bij de belasting in verband met mijn bedrijfsvoering.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. In die verwerkingsovereenkomst staan de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bijzondere persoonsgegevens zullen wij altijd delen conform de regels van de WGBO. Dat wil zeggen dat wij die kunnen delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

In mijn praktijk bewaar ik persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Dat betekent:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens opdrachtgevers anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft altijd het recht om uw toestemming aan mij om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover contact met mij op te nemen. Ik hoop dat we er dan samen uit kunnen komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacystatement

Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op mijn website gepubliceerd.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

Contactgegevens

Annemarie van den Brink, Psycholoog, Training en Advies
p/a Poli+ : Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
info@annemarievdbrink.nl
06-23363386

 

 

Reacties zijn gesloten.