voor Patienten

Locatie en bereikbaarheid

Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdag is mijn vrije dag. Ik gebruik kamers van de Poli+ in het Poortgebouw-Noord, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Ik ben op bereikbaar op telefoonnummer 06- 23363386 of per mail: info@annemarievdbrink.nl / a.vandenbrink@extenzo.nu

Openingstijden

De praktijk is open van maandag  t/m woensdag en op vrijdag. Zo’n 8 uur per week reserveer ik voor patiënten in mijn eigen praktijk. De andere tijd behandel ik patiënten met een lager IQ binnen de Poli+ https://poli-plus.nl/

Wachttijd

Mijn ruimte voor patiënten is beperkt. Omdat ik uitsluitend kortdurende behandelingen doe, kan ik meestal toch binnen 6 weken een intakegesprek plannen. In de vakantietijd kan de wachttijd wat oplopen. De sessies zijn meestal om de week, indien nodig of wenselijk wekelijks.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij 1nP. Dat betekent dat patiënten zich online kunnen inschrijven bij 1nP (www.1np.nl) en daarbij aangeven dat ze mij als uitvoerder van de behandeling kiezen. Ik vind het zelf fijn om eerst met potentiële patiënten te bellen. Om u in te kunnen schrijven is een digitale verwijsbrief nodig van de huisarts. 1nP heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Echter niet alle zorg is verzekerd vanuit de basisverzekering. Let goed op wat uw verzekering wel/niet vergoedt. Behandeling van sommige psychische klachten worden door ziektekostenverzekeringen niet vergoed zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen of relatieproblemen. Check zo nodig bij uw verzekeraar.

In het bovenstaande is het wettelijk vastgestelde eigen risico buiten beschouwing gelaten. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde in Nederland. Psychologische behandeling valt onder dit eigen risico. Dit eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Niet alle klachten vallen mogelijk onder de dekking van uw verzekering. Check dit zo nodig bij uw verzekeraar.

Voor niet verzekerde zorg kan een los consult worden geboekt. Dit heet OVP, een onverzekerd Product. In mijn praktijk reken ik in 2024 € 120,- per sessie van 60 minuten (waarvan 5 indirecte tijd). Hiervoor wordt maandelijks een factuur verstuurd.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Wilt u daarover meer weten?

Lees dan het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk.

Hoe ziet een behandeltraject er globaal uit?

Vooraf

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering is een verwijzing van uw huisarts verplicht. Die verwijzing wordt op een aantal punten getoetst door de verzekeraar: (1) er moet op staan dat het een verwijzing is voor kortdurende behandeling (Basis GGZ) (2) uw klachten en de vermoedelijke DSM-5 classificatie moeten vermeld worden (3) de huisarts moet het verwijsbriefje onderteken en (4) voorzien van zijn/haar AGB code.

U kunt zich aanmelden door mij een mail te sturen. Daarna overleggen we telefonisch over de aanmelding en maken we een inschatting van wat nodig en mogelijk is qua behandeling. We bespreken dan ook de details van de inschrijving en de planning van een eerste gesprek.

Eerste gesprek

Volgens de Wet BSN (burgerservicenummer) in de zorg bent u verplicht zich te legitimeren als u gebruik maakt van zorg. Bij het eerste gesprek zal ik u vragen naar een wettelijk identiteitsdocument, zoals een identiteitskaart of rijbewijs.

In het intakegesprek onderzoek ik samen met u wat er aan de hand is en – indien de tijd het toestaat – hoe de behandeling eruit kan zien. Na de intake, die soms over 2 sessies verdeeld kan zijn, stel ik samen met u een behandelplan op.

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Het verwijst naar metingen (met behulp van vragenlijsten) om te volgen hoe het met uw klachten gaat. Aangezien de behandelingen kortdurend zijn, doen we in principe alleen een voormeting en nameting. Met deze resultaten kunnen we beiden zien wat het effect is van de behandeling. De zorgverzekeraar vraagt ons om deze data geanonimiseerd te versturen naar Stichting Benchmark GGZ.

Behandeling

Na de intakefase gaan we doelgericht aan het werk. In het behandelplan beschrijven we het doel van de behandeling, de manier waarop we aan dit doel gaan werken en de verwachte duur van de behandeling. Om het effect van de behandeling te vergroten, kan het zijn dat u gevraagd wordt om thuis te oefenen met bepaalde opdrachten. Wanneer u ondersteuning krijgt van begeleiding of familie, kan het zijn dat we samen kijken hoe we hen bij de behandeling kunnen betrekken.

Afronding

De behandeling wordt afgesloten met het bespreken van een terugvalpreventieplan en een evaluatiegesprek. Als het behandeldoel niet is gehaald, bespreken we samen wat hiervan mogelijke redenen kunnen zijn en of er manieren zijn om doelen alsnog te behalen. Bijvoorbeeld door u terug te verwijzen naar de huisarts met de vraag om u door te verwijzen voor intensievere behandeling elders. Ik rapporteer de resultaten van de behandeling uitsluitend aan u en aan de verwijzer (huisarts). Bij de afronding kan het zijn dat u een korte vragenlijst aangeboden krijgt, die peilt of u tevreden bent met de behandeling en de behaalde resultaten. Als behandelaar ben ik verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van de diagnose en de bestede tijd, geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS. Deze gegevens worden gebruikt voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer u dit niet wilt, dient u een privacyverklaring in te vullen.

Duur van de behandeling

Over het algemeen behandel ik kortdurend, zo’n 4 tot 10 gesprekken.

Waarneming

Het kan voorkomen dat ik gedurende de behandeling een periode afwezig ben door ziekte. Indien mijn afwezigheid voor u te lang duurt, kunt u contact opnemen met de waarnemend regiebehandelaar. In veel gevallen is dat een van mijn collega’s GZ- psycholoog: Erica Aldenkamp of Eeke Harting. Bij het inschrijven bespreek ik altijd wie waarnemend regiebehandelaar is.

Crisis

Wanneer sprake is van een crisis kunt u – tenzij anders afgesproken – terecht bij uw huisarts en buiten kantooruren bij de huisartsenpost.

Afzeggen van een afspraak

Ik ga er van uit dat afspraken die we maken, worden nagekomen. Soms zijn er echter redenen waardoor dit echt niet lukt. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd worden. Als dat niet gebeurt, kunnen de kosten bij u in rekening gebracht worden (50,- per sessie). Uiteraard ga ik hierover met u in overleg.

Wat te doen bij een klacht

Als u niet tevreden bent,  hoor ik dat graag. Ik hoop dan dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht u een klacht willen indienen, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling van 1nP

Reacties zijn gesloten.